Iskola

Középiskola

Megnevezés Leírás Hivatkozás
Matematika – érettségi tételek Definíciók, tételek: Legnagyobb közös osztó; Háromszög súlyvonalai; Közös többszörös; Prím szám; Kommutativitás (felcserélhetőség); Asszociativitás (csoportosíthatóság); Disztributivitás (széttagolhatóság); Thalész tétel; Racionális szám fogalma; Tengelyesen- Középpontosan-  szimmetrikus alakzatok; Pitagorasz-tétel; Másodfokú egyenlet diszkriminánsa; Hegyesszög szögfüggvényei;  Ponthalmazok; Húrnégyszög; Érintőnégyszög Letöltés
Magyar Irodalom – érettségi tételek Katona József. Bánk Bán; Kölcsey értekező prózája; Kölcsey Lírája; Vörösmarty költészete; Vörösmarty: Csongor és Tünde; Petőfi népiessége (Helység kalapácsa); Petőfi szerelmi lírája; Petőfi közéleti politikai munkássága (Az apostol); Arany nagyepikája (Toldi trilógia); Arany ballada világa; Arany költészete; Jókai regényvilága (Az arany ember); Madách (Az ember tragédiája); Mikszáth novella világa; Mikszáth regényvilága (Beszterce ostroma); Balzac: Goriot Apó; Gogol groteszk prózavilága; Tolsztoj. Ivan Iljics halála; Csehov próza és drámavilága; Ady magyarság-versei; Ady motívumai (halál, Párizs, isten, pénz); Ady Szerelmi Lírája; Móricz naturalista novella világa; Móricz regényvilága (Úri muri) Letöltés
Magyar Nyelvtan – érettségi tételek Magánhangzók; Mássalhangzók; A közlés folyamata (Kommunikáció); Az ige; A főnév; Melléknév; Számnév; Névmások; Igenevek; Egyéb szófajok; A mondat felosztás módjai; Az alany és állítmány; Helyesírásunk alapelvei; Stílusrétegek; Szóképek Letöltés
Történelem – érettségi tételek A nagy francia forradalom; Napóleon uralkodása; A Szent Szövetség; Az ipari forradalom és következményei; Magyarország a Hasburg birodalom- ban (III. Károly és Mária Terézia uralkodásának idején); II. József és II. Lipót felvilágosult abszolutizmusa; Széchenyi István és Kossuth Lajos reformtevékenysége és politikai programja; Az 1848 forradalom és szabadságharc; Neonabszolutizmus Magyarországon; A kiegyezés (1867); Nemzet államok kialakulása a 19. század végén (olasz, német); A nagyhatalmi viszonyok a XIX. Század végén Letöltés
Történelem – osztályzóvizsga Magyarország az Anjouk korában (Károly Róbert uralkodása); Nagy Lajos uralkodása; Luxemburgi Zsigmond uralkodása; Hunyadi János; Hunyadi Mátyás; A középkori magyar állam hanyatlása; A nagy földrajzi felfedezések; A reformáció és az ellenreformáció; Magyarország két és három részre szakadása; Az országrészek berendezkedése; A 15 éves háború és a Bocskai felkelés; Zrínyi politikai programja; Wesselényi és a Tököly féle felkelés; A törökök kiűzése; A Rákóczi – féle szabadságharc; Az angol polgári forradalom; Az Egyesült Államok létrejötte és függetlenségi háború; Letöltés
Kémia – érettségi tételek Az atom szerkezet (Az atom összetétele, az atom elektronszerkezete, izotóp atomok); Az elemek periódusos rendszere; Molekulák képződése atomból (Kovalens kötés azonos és különböző atomok között, molekulák tér szerkezete); Ionok képződése atomból (Az ionos kötés); Az anyagi halmazok (A gáz, folyadék, szilárd halmaz jellemzése; kristályrácsok típusai); Az oldat, az oldódás folyamata; Kémiai reakciók jellemzése (A kémia jelrendszere, tömegmegmaradás törvénye, reakció sebessége és befolyásolása, termokémiai folyamatok); A redoxid folyamatok jellemzése (Az elektrolízis, a galvánelem működése); A savbázis reakció jellemzése Letöltés
Kémia – osztályzóvizsga A víz (H2O) tulajdonságai, a természetes vizek keménysége, vízlágyítás; A halogén elemek: Fluor (F2), Klór (Cl2), Jód (I), Bróm (Br); A sósav (HCl); Az oxigén (O2) és az ózon (O3); Az oxidok és a hidroxidok jellemzése; A kén (S) és a kénsav (H2SO4); A nitrogén (N2) és a foszfor (P); Az ammónia (NH3) és a salétromsav; A szén és vegyületei; A fémek tulajdonságai, előfordulása, előállítása, a korrózió; A vas és acélgyártás; Az alumínium gyártás Letöltés

.

Szoftverüzemetető

Megnevezés Leírás Hivatkozás
Alapismeretek Letöltés
Operációs rendszerek Letöltés
Szövegszerkesztés (Word XP) Letöltés
Táblázatkezelés (Excel XP) Letöltés
Adatbázis-kezelés (Access XP) Letöltés
Prezentációkészítés (PowerPoint XP) Letöltés
SQL alaputasítások Letöltés

.

Nyíregyházi Főiskola

Megnevezés Leírás Hivatkozás
MT1002 Alkalmazott matematika I. Feladatok Letöltés
MT1003 Alkalmazott matematika II. Előadás: Komplex számok; Kombinatórika; Feltételes valószínűség; Várható érték; Szórás; Poisson eloszlás Letöltés
MT1003 Alkalmazott matematika II. Feladatok Letöltés
TH1107 Anyagtechnológia I. Fa; Papír; Műanyag Letöltés
TH1107 Anyagtechnológia I. Minimum kérdések Letöltés
TH1114 Anyagtechnológia Szigorlati tételek Letöltés
MG3003 Áramkörök tervezése, áramköri dokumentáció  Feszültségkétszerező dinamikaszűkítő áramkör Letöltés
ST3501 Bevezetés az info. társadalomba II. Bevezetés az információs társadalomba – Kérdőív – A piaci szereplőknek és a felsőoktatásnak az együttműködési lehetőségeiről az informatika területén Letöltés
MG3005 Energiafogyasztók A geotermikus energia hasznosításának lehetősége Magyarországon; Tüzelőanyagok; Kazánberendezés hőmérlege; Szénhidrogén tüzelések; Napenergia; Gázellátás; Melléktermék tüzelés; Állattartó telepek energiaszükséglete; Szemes termény szárítás Letöltés
TH1141 Géprendszertan I. Kifáradási jelenségek; Csavarkötés; Ék- és reteszkötés; Csapszeges és zsugorkötés; Szegecskötés; Forrasztott és hegesztett kötés; Tengelyek anyaga, igénybevételek; Siklócsapágyak,csapágysúrlódás, kenés; Siklócsapágyak, terhelés, fő méretek, csapágyszerkezetek; Gördülőcsapágyak felépítése, osztályozása, jelölése; Gyűrűs csapágyak; Tárcsás csapágyak; Merey tengelykapcsolók; Kiegyenlítő tengelykapcsolók; Rugalmas tengelykapcsolók; Oldható, és súrlódó felületű tengelykapcsolók; Önműködő tengelykapcsolók; Közlőművek általános ismertetése, csoportosítása; Dörzskerékhajtás; Szalaghajtások, lánchajtás; Fogaskerekek általános jellemzői, osztályozás; Kúpkerekek, csavarhajtás és csigahajtás Letöltés
TH1142 Géprendszertan II. A belsőégésű motor általános felépítése; A négyütemű Otto-motor működése, vezérlése; Vezérlési rendszerek, a vezérmű és részeik; Kétütemű Otto-motor működése, vezérlése; Négyütemű dízelmotor működése, vezérlése; A többhengeres motorok felépítése és működési sajátosságai; A motortest és forgattyús hajtómű jellemzése; Az Otto-motorok üzemanyag-ellátó berendezése; A porlasztó (Otto-motoroknál); A motor kenése és hűtése; Az akkumulátoros gyújtóberendezés és más gyújtási rendszerek; Gépjárművek tengelykapcsolói; Gépjárművek nyomatékváltói; A kardántengely és -csuklók; A kiegyenlítőművek. (A differenciálmű); A kerékfelfüggesztések; A rugózás és lengéscsillapítás; A gumiabroncsok; A kormányberendezések; A fékezés elve és a fékrendszerek; A kerékfék rendszerek; A gépkocsi elektromos berendezései Letöltés
ST1401 Hardver alapismeretek Letöltés
MM3020 Méhészet Letöltés
TH1104 Műszaki ábrázolás II. Satu műszaki rajz Letöltés
ST3201 Oktatási alkalmazások Feladatlap Letöltés
TK1225 Pedagógia, Pszichológia Szigorlat Komplex Pedagógiai – Pszichológiai tételek
A pedagógia és a pszichológia tudomány tárgya, feladata, kapcsolatai. A pedagógia és a pszichológia jelentősebb irányzatai a 20. században. Közoktatási törekvések napjainkban. Alternatív iskolák a mai magyar iskolarendszerben. Tehetségfejlesztés. A személyiség fogalma, személyiségelméletek. A nevelés és a nevelési folyamat értelmezése a különböző társadalmi korokban és napjainkban. Az iskola, mint társadalmi szervezet funkciói,  nevelési és szocializációs szintér. Nevelési alapformák az iskolában. A család szerepe a nevelésben. A család szocializációs funkciói. A pedagógiai célok rendszere. Az iskolai tudás összetevői, társadalmi determináltsága. A szociális tanulás mint szereptanulás. Az etikai értékek és azok közvetítésének pedagógiai kérdései. A személyiség erkölcsi fejlődése. Az iskolai osztályok szerkezete és működési jellemzői; megismerésének és fejlesztésének   pedagógiai-pszichológiai módszerei. Az iskola humanizálása. Nevelési konfliktusok, a másság kezelése. A nevelői attitűd és a nevelési stílus. A pedagógus személyisége és nevelési módszerei. A szociális befolyásolás. A tanulás  tanításának pedagógiai kérdései, sajátosságai. A tanulást befolyásoló pszichés állapotok. A tanítási-tanulási folyamat szerkezete. A tanulás motivációja. A tanulási stratégiák és oktatási módszerek alkalmazása az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A differenciálás értelmezése, megvalósulásának lehetőségei. A tanulási nehézségek és a magatartászavarok jellemzői. Az egészségnevelés tartalma, az egészséges életmód alakításának aktuális pedagógiai, pszichológiai kérdései, a környezettudatos magatartás formálása. A szorongás. Okai, hatása a teljesítményre. Szorongó gyermek az iskolában. A gyermeki személyiség megismerésének pedagógiai-pszichológiai módszerei, kutatás-  módszertani sajátosságai. Értékelés az iskolában. A pedagógus értékelő tevékenysége. Az intellektuális értékek és közvetítésük pedagógiai, pszichológiai kérdései az iskoláskorban. Az iskoláskorú gyermek kognitív fejlődésének jellemzői. Az esztétikai értékek átadásának pedagógiai kérdései. Az iskoláskorú gyermek érzelmi-akarati jellemzői. A nevelés és oktatás tervezhetősége, dokumentumai. Az iskola szervezet-pszichológiai jellemzői.
Letöltés
ST1603 Programozási nyelvek III. Szigorlat Letöltés
TH1131 Rendszer és modell I. A hőerőmű mint rendszer Letöltés
TH1131 Rendszer és modell I. A nyomtató mint rendszer Letöltés
TH1131 Rendszer és modell I. Az elektromos kerékpár mint rendszer Letöltés
TH1131 Rendszer és modell I. Minimum kérdések Letöltés
TH1131 Rendszer és modell I. Tételek Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Előadás Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Feladatlap DOS Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Feladatlap Fájl műveletek Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Feladatlap Karakterformázás Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Feladatlap Operációs rendszer Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Feladatlap Szövegszerkesztés Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Feladatlap Vírusok Letöltés
TK9311 Számítástechnika tanítása I. Feladatlap vegyes Letöltés
ST2301 Számítógép az iskolában Letöltés
TK9111 Technika tanítása I. Letöltés

 

Diplomamunka

Oktatóprogram készítése Delphi rendszerben

 

Munka

Informatikai kérdőív

 

Leave a Reply